Fortuner 3.0V 2012

รายละเอียดรถยนต์

ชื่อรุ่น : Fortuner 3.0V
ปี : 2012
ทะเบียนรถ : 1กต-7258
เกียร์ : Auto
สี : ทอง
ขนาดเครื่องยนต์ : 3,000 ซีซี
เชื้อเพลิง : ดีเซล
ราคา : 749 บาท / วัน
ค่ามัดจำ : 10,000 บาท
รายละเอียด :

เงื่อนไขการเช่ารถ

ในวันรับรถผู้เช่าต้องเตรียมเอกสารการจอง บัตรประชาชน และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
  • ผู้ที่สามารถเช่ารถได้ต้องมีอายุ 21 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และต้องถือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (ใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวไม่สามารถยืนยันตัวตนในการเช่ารถได้)
  • ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องนำใบจดทะเบียนผู้เสียภาษีหรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท
ทางบริษัทส่งมอบรถด้วยน้ำมันเต็มถัง เมื่อผู้เช่าส่งรถคืนต้องเติมน้ำมันเต็มถัง หรือตามจำนวนน้ำมันที่มีอยู่ตอนมารับรถ